Dansk Vestindien og slaveriet (1)

Christiansted paa St. Croix  Kilde: kb.dk

Da jeg har valgt at skrive en opgave om “Oktobernegrenes oprør på St. Croix i 1878” vil det være rimeligt at beskrive de sociale og arbejdsmæssige forhold før og efter dette tidspunkt , dog således at kun de væsentligste reformer afledt af oprøret i 1878 er nævnt. Dette er gjort for at begrænse emnets omfang. Da oprøret efter min mening tager sit udgangspunkt ved indførelsen af slaver på St. Croix i 1733 vil det være rimeligt at beskæftige sig en del med forholdene i denne periode. Jeg har bestræbt mig på at koncentrere mig om forholdene på St. Croix, men da øen har modtaget påvirkninger fra de omkringliggende øer, har dette vist sig næsten umuligt. Opbygningen af opgaven er så vidt muligt sket i kronologisk rækkefølge.

Dansk Vestindien bestod af øerne St. Thomas, St. Croix og St. Jan samt en del mindre øer. Det antages , at Columbus har opdaget øerne på sin anden rejse til den nye verden i året 1493. Det første stykke tid efter opdagelsen fik handelsmænd fra mange lande interesse i øerne, da mulighederne for at dyrke tropiske afgrøder var tilstede her. På nogle af disse togter deltog også danske handelsfolk, ligesom de danske konger viste stor interesse for, at Danmark skulle få andel i goder såsom sukker, bomuld, tobak og ædle træsorter m.m. Efter flere forgæves forsøg på at indtage og besætte St.Thomas lykkedes det endelig i 1672. Samtidig med indtagelsen blev koloniloven proklameret. Derefter begyndte opbygningen af plantagerne systematisk og til dette arbejde indførte man negerslaver fra de nyanlagte danske kolonier på Guineakysten i Afrika.
Da der var en del vanskeligheder med opdyrkningen på St.Thomas besluttede regeringen i 1733 at købe den nærliggende ø St. Croix.

Denne ø havde ført en omtumlet tilværelse, indtil Danmark i 1733 købte øen af Frankrig. Det viste sig, at det var et godt køb Danmark havde gjort, da St. Croix var yderst frugtbar og øen blev snart en stor sukkerproducent. Samtidig med at man fik en stor sukkerproduktion i gang opstod der store sociale problemer for plantagearbejderne. I 1803 ophævedes slaveriet delvis, og dermed forbedredes de sociale forhold for arbejderne. Dette lod arbejderne sig dog ikke nøjes med, hvorfor der snart opstod kontroverser imellem ejere og arbejdere. I 1849 udbryder en åben opstand på St.Croix. på grund af arbejdernes utilfredshed. Denne og andre utilfredsheder fører en del med sig I og det er dette jeg i det følgende vil forklare lidt nøjere. Fortsættes på de nedenstående sider!

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Lars Bjørnsten Odense