Distriktsbefaling om afslutningsfest og hjemsendelse 1945

Struer, den 14. August 1945. Distriktsbefaling angående afslutningsfest og hjemsendelse 1945.

Afslutningsfesten

Søndag den 19. August afholdes en Afslutningsfest. I den Anledning befales: Til Afsløring af Mindepladen for Politibetjent Johs. Jensen stiller Modstandsbevægelsens væbnede Styrker paa Raadhuspladsen Kl. 10,45. Mødested og – tid for Delingerne fastsættes af de respektive Delingsførere.
Paaklædning: Med Vaaben og Armbind, uden Hue eller Hat.

Til Paraden for Chefen for Jydsk-Fynske Kommando, General V. Bennike, stiller Delingerne Kl. 13,45 paa Markedspladsen. Delingerne stiller op i samme orden og Formation som ved den første Parade i Maj Maaned. Paaklædning: Som ved Mindepladeafsløringen.

Efter Paraden bliver der March gennem Byen, som anført i Programmet.
Til Demonstration af Sabotage bør ModstandsbevægeIsens Folk ikke tage Plads op for Byens Befolkning, der er betalende Gæster.

Festspisningen Kl. 18,00 er gratis for de af Modstandsbevægelsens Folk, der er indkaldt som menige Soldater. Der skal dog betales for den Dame, de eventuelt har med.

Hjemsendelsen

I Anledning af Hjemsendelsen befales:

Alle hjemsendes med: 1 Stk., Vaaben med indtil 10 Patroner (dog ikke maskinpistol, Rekylgevær, Haandgranat el. lign.), 1 Stk. Vaabenlegitimationskort, 1 Stk. Armbind. – Al anden Udrustning ( f. Eks. Livremme ) eller Vaaben over 1 Stk. afleveres til Delingsførerne, som senere faar Anvisning om den endelige Aflevering. Der oprettes et Vaabendepot med Lars Rølle som Depotforvalter. Depotforvalteren har Ansvaret for de paa Depotet opbevarede Vaaben.

Folk, der hjemsendes (er hjemsendt) med Vaaben, har Ansvaret for dette ligesom de skal overbevise sig om, at Vaabnets Nummer er identisk med det på Legitimationskortet opførte Nummer.

Til Varetagelse af Modstandsbevægelsens Interesser er der oprettet en Bykomite, der staar under FrihedsbevægeIsens Samraad. Indtil Møde har været afholdt og Komiteen er valgt paa demokratisk Vis, hvilket vil ske i indeværende Maaned, er følgende udtaget: Typograf Børge Christensen, Dr. H. Lund, Prøvemester Svend Andersen, Overportør Ejvind Kristiansen, Gaardejer Mads Hillersborg, Restauratør Chr. Elmholt. Henvendelse sker til Børge Christensen.

Hvidegaard Bykommandant

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet og skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!